در بیان پنج چیز که عمر از او بکاهد

عمر مردم را بکاهد پنج چیز
یاددارش چون شنیدی ای عزیز

شد یکی زان پنج در پیری نیاز
پس غریبی وانگهی رنج دراز

هر که او بر مرده اندازد نظر
عمر او بی‌شک بکاهد ای پسر

پنجم آمد ترس و بیم از دشمنان
عمر را اینها همی دارد زیان

هر که او از دشمنان ترسان بود
کار او هر لحظه دیگرسان بود

از خداترس و مترس از دشمنان
کز همه دارد خدایت در امان

عطار

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *