ازدواج وسيله اي براي – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج وسيله اي براي فرار از ترس تغيير است. ازدواج وسيله اي است تا پيوند را تثبيت كني. اما عشق چنان پديده اي است كه به محض تلاش براي تثبيت آن، خواهد مرد. ايستايي در عشق همان و نابودي عشق همان. عشق حقيقي، تنهايي را به يگانگي مبدل مي سازد. (اشو)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *