شعرای کلاسیک حوزه تمدنی زبان فارسی


https://shaeristan.com/RI-Classic-Poets/

ابواسحاق جویباری ابوحفص سغدی ابوزراعه معمری
ابوسلیک گرگانی ابوشعیب هروی بسام کرد
حنظله بادغیسی فرالاوی فیروز مشرقی
محمد وصیف سجزی محمود وراق هروی ابوشکور بلخی
ابوطاهر خسروانی ابوطیب مصعبی ابوالحسن آغاجی
ابوالعباس ربنجنی ابوالعلاء شوشتری ابوالموید بلخی
ابوعبدالله جنیدی استغنائی نیشابوری بدیع بلخی
بشار مرغزی بندار رازی بوالمثل بخارایی
ترکی کشی ایلاقی حکاک مرغزی خبازی نیشابوری
خسروی سرخسی خواجه عبدالله انصاری  دقیقی بلخی
رابعه بلخی رودکی سمرقندی رونقی بخارایی
سپهری بخارایی شاکر جلاب شهید بلخی
طاهرچغانی طیان ژاژخا عماره مروزی
قابوس وشمگیر قمری جرجانی کسایی مروزی
لوکری محمد عبده کاتب مسعودی مروزی
معروفی بلخی منتظر سامانی منجیک ترمذی
منطقی رازی ابوسعید ابوالخیر اسدی توسی
بابا طاهر عریان عمر خیام منصور عسجدی مروزی
غضایری رازی عنصری بلخی عیوقی
فردوسی طوسی فخرالدین اسعد گرگانی فرخی سیستانی
قطران تبریزی کافرک غزنوی لبیبی
منوچهری دامغانی ناصر خسرو اثیر اخسیکتی
ادیب صابر انوری ابیوردی اوحدالدین کرمانی
خاقانی شروانی ذوالفقار عبدالرزاق اصفهانی
رشیدالدین وطواط بلخی حکیم سنایی غزنوی امین‌الدین بلیانی کازرونی
عبدالحمید غزنوی عطار نیشابوری عمعق بخاری
فلکی شروانی قوامی رازی مجیرالدین بیلقانی
محمد سگزی مسعود سعد سلمان محمد معزی
مهستی گنجوی نظامی گنجوی کمال‌الدین اصفهانی
بابا افضل کاشی بدر جاجرمی بساطی سمرقندی
زراتشت بهرام کیکاووس رازی سعدی شیرازی
سوزنی سمرقندی مجدالدین همگر شمس تبریزی
شمس مغربی تبریزی مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی نزاری قهستانی
همام تبریزی امیر خسرو دهلوی ذوالفقار شروانی
خواجه حافظ شیرازی خواجوی کرمانی سلمان ساوجی
شرف‌الدین رامی شیخ اطعمه نعمت‌الله ولی
عبید زاکانی امیر علیشیر نوایی نظام‌الدین محمود قاری
حیدر شیرازی ظهیرالدین فاریابی افضل‌الدین کاشانی
ابن یمین فریومدی حسن کاشی جهان ملک خاتون
قاسم انوار عصمت بخاری آذری طوسی
ابن یمین امیرشاهی سبزواری نورالدین عبدالرحمان جامی
رضای سبزواری حامدی اصفهانی نزاری قهستانی
کمال خجندی قبولی هروی کاتبی ترشیزی
آصفی هروی بابا فغانی ثنایی مشهدی
ابوالفتح حاذق گیلانی سحابی استرآبادی شرف جهان قزوینی
شهیدی قمی ضمیری اصفهانی ظهوری ترشیزی
عرفی شیرازی غزالی مشهدی فکری جامه‌باف
فیضی فیاضی قاسمی گنابادی لسانی شیرازی
محتشم کاشانی میلی مشهدی نظیری نیشابوری
نوعی خبوشانی کمال الدین وحشی بافقی ولی دشت‌بیاضی
هلالی جغتایی هاتفی خرجردی درویش دهکی
نظام استرآبادی اهلی شیرازی وحید تبریزی
فهمی استرآبادی حیرتی تونی فارغی مشهدی
عزیزی قزوینی فضولی بغدادی میر اشکی قمی
خواری تبریزی خواجگی عنایت صبری اصفهانی
شیخ رباعی طرحی شیرازی شجاع کور
کامی قزوینی هجری قمی حیدر کلیچه‌پز
عبدی بیگ نویدی کاهی کابلی ملک قمی
قیدی شیرازی مخدوم شریفی نظام‌الدین هاشمی
قراری گیلانی حسابی نطنزی رضایی کاشانی
میرک صالحی حالتی تهرانی صرفی ساوجی
حضوری قمی قاضی نورالدین غیرتی شیرازی
یادگاربیگ حالتی وقوعی نیشابوری وحشتی جوشقانی
وقوعی تبریزی انیسی شاملو یولقلی شعیب جوشقانی
حیدر معمایی علی نقی کمره‌ای فسونی یزدی
صائب تبریزی میررضی آرتیمانی کلیم کاشانی
کمالی منیر لاهوری صبحی بروجردی
مرشد بروجردی زلالی خوانساری نجیب کاشانی
نظیری نیشابوری غنی کشمیری وحید قزوینی
طالب آملی صابر کرمانی تأثیر تبریزی
قاسم مشهدی مسیح کاشانی اسیری لاهیجی
واعظ قزوینی زانا پیرانشهری رفیع مشهدی
قدسی مشهدی دانش مشهدی ظفرخان حسن
میرنجات اصفهانی حزین لاهیجی میرزا عبدالقادر بیدل
هاتف اصفهانی صامت بروجردی آذر بیگدلی
وحدت کرمانشاهی عارف قزوینی میرزا نصرالله بهار شیروانی
ابراهیم نادری کازرونی وصال شیرازی قاآنی شیرازی
فروغی بسطامی یغما جندقی نشاط اصفهانی
صدر السادات کازرونی مطیع رضاقلی خان هدایت
کوثر علیشاه همدانی صباحی بیدگلی شیدای گراشی
سروش اصفهانی ناطق مکرانی رُکن‌دَعوایدار
پادشاه‌خاتون ناصر بَجه‌ای شهاب مُهَمَّره
ناصر سیواسی پوربهای جامی عمادِ لُر
ربیعی حسن متکلّم عصامی
جلال طبیب سیّد عضد عصّار تبریزی
معین جوینی مظفِّ خوافی میرکرمانی
برهان بلخی جنید شیرازی شاه‌شجاع
جلال عُکاشه شیخ کجج تبریزی شمس‌الدین کاشانی
ابن‌معین روح عطّار ابن نصوح
سعدبها عطار همدانی قطب عتیقی
محسن فانی ابن‌عماد بهاءالدین ساوجی
روزبه نکتی ابوالفرج رونی یوسف دربندی لاهوری
عطاء یعقوب محمد ناصر علوی حمیدالدین شالی کوب
مختار غزنوی ابونصر فارابی سعدالدین مسعود نوکی
شهاب الدوله محمد رشید الرئیس ضیاءالدین ابوالفتوح هروی سعدالدین عور غزنوی
جمال الدین یوسف نصر سدیدالدین علی عمر غزنوی جمال الدین مساعد خسروی
شیخ حمید حکیم لاهوری طالب آملی ابوالفرج رونی
محمدسعید اشرف مازندرانی احولی سیستانی امیر حسن سجزی
علاء سجزی باذل مشهدی سلطان باهو
ملاشاه بدخشی آزاد بلگرامی جام جونه
جمال الدین مساعد خسروی جهان‌آرا بیگم جمال الدین یوسف نصر
حماد جمالی خواجه عبیدالدین حشمت بدخشانی
سرمد کاشانی روح الامین اصفهانی شهاب الدین بدایونی
عبدالله روزبه النکتی عثمان مروندی عرفی شیرازی
فیضی دکنی علی بن حامد کوفی قدسی مشهدی
ملک تاج الدین دهلوی عمید لویکی منیر لاهوری
قتیل لاهوری محمد بن ناصر علوی مختار غزنوی
رابطه اردبیلی ندیم کشمیری بزمی اردبیلی
ابوالقاسم استرآبادی عیشی اردبیلی محوی اردبیلی
روغنی استرآبادی تسلی استرآبادی فزونی استرآبادی
احمد اصفهانی افسر اصفهانی اکسیر اصفهانی
امان اصفهانی الهام اصفهانی صبحی بروجردی
مرشد بروجردی صیقلی بروجردی اسماعیل تبریزی
یتیم بروجردی اسد تبریزی برهان تبریزی
جواهر تبریزی سلیم تهرانی بلند اقبال
اشرف خراسانی شاپور تهرانی شریف تهرانی
الفت خراسانی اکبر خراسانی تاجری خوانساری
تسلیم خراسانی آصفجاه تهرانی وصلی خوانساری
لطفی خوانساری احمد رازی اسیری رازی
ختمی رازی رهائی رازی امین رازی
شوقی ساوجی الفتی ساوجی پیروی ساوجی
صرفی ساوجی طریقی ساوجی زینتی سبزواری
کیفی سبزواری شهاب سبزواری لوائی سبزواری
خلقی شوشتری رمزی شوشتری عزلتی شوشتری
محققی شوشتری شریف شوشتری اسیری شیرازی
باقر شیرازی الهی شیرازی امی شیرازی
تجلی شیرازی الفتی عراقی اسکند عراقی
نسبتی عراقی شمس دده عراقی نصیری عراقی
ادهم قزوینی اسد قزوینی باقی قزوینی
جاوید قزوینی جعفر قزوینی آصف قمی
اشکی قمی ایمن قمی بهاری قمی
شهیدی قمی تعظیم قمی باقر کاشانی
افسر کاشانی امین کاشانی صدای کرمانی
بهاری کاشانی تشبیهی کاشانی هاشمی کرمانی
امانی کرمانی پیامی کرمانی تجلی گیلانی
عشرتی گیلانی حیاتی گیلانی سعیدای گیلانی
فاتح گیلانی افضل لاهیجانی رافع لاهیجانی
فغفور لاهیجانی آشوب مازندرانی فایق لاهیجانی
برهان مازندرانی اشرف مازندرانی حسین مازندرانی
آگاه مشهدی ارسلان مشهدی الفتی مشهدی
امینی مشهدی باقر مشهدی برهان نیشاپوری
جلال نیشاپوری تقی نیشاپوری رهی نیشاپوری
آنی هروی آهی هروی امینی هروی
جعفر هروی اصدق همدانی انسی شاملو هروی
بهرامی همدانی الهی همدانی امید همدانی
تقی همدانی آهنگ یزدی اختری یزدی
الفتی یزدی ادایی یزدی میر درد
ایزدی یزدی جهان‌ آرا بیگم رحمت عزیز چترالی
زیب‌النسا بیگم سید وحید اختر شاه صادق قلندر
عبدالرحیم خان‌ خانان امیر معزی نیشابوری  عماد فقیه کرمانی
ازرقی هروی محمد فضولی شیخ عبدالقادر جیلانی
ادیب الممالک فراهانی رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای شوکت بخارایی
محمد علی بهمنی واجید شیرازی نجم‌ الدین رازی
مخلص کاشانی سپندی سمرقندی امینی تبریزی
جویای تبریزی خیالی بخارایی

https://shaeristan.com/RI2-Classic-Poets/