شعرای معاصر تاجیکی – Шоирони Mуосири Tочик

https://shaeristan.com/RI-Tajiki-Poets/

بازار صابر صدرالدین عینی اسکندر ختلانی
پیرو سلیمانی اسیری خجندی باقی رحیم زاده
دولت رحمانیان خیرالدین خیراندیش رحمت نذری
رستم وهاب نیا زلفیه عطایی سلیم شاه حلیم شاه
عسکر حکیم روشن همراه عبدالله رهنما
مؤمن قناعت  عبدالله قادری اسد گلزاده بخارایی
فرزانه خجندی لایق شیرعلی شاعره رحیم جان
گلرخسار صفی‌اوا نظام قاسم محمد علی عجمی
محمد علی جنیدی سیاووش عبید رجب محمد نقیب خان طغرل احراری
ابرار احراریان واجید اشتی میر سعید میر شکر
میسرزاده بهمنیار محمد اقبال اشرپاو عطا میر خواجه
عبدالجبار سروش رجب غفار مهمان بختی
گلناز طاهریان

https://shaeristan.com/RI2-Tajiki-Poets/